Thứ Hai, 22/07/2024 08:25

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  15/02/2022 13:38     

Tinh gọn lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống Công đoàn


Công bố Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống Công đoàn (CĐ).

Trong những năm qua công tác cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)  tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả tích cực, dần khắc phục hạn chế, bất cập, công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ, đổi mới và từng bước nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoạt động CĐ. Đây là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Giải thể, tinh giản

Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị đến các cấp CĐ trong tỉnh. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong hệ thống Công đoàn toàn tỉnh về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới. Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng ban hành Đề án về tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, tiến hành rà soát lập danh sách cán bộ, công chức sẽ nghỉ hưu và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nguồn cán bộ công chức thay thế. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống CĐ về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tinh giản biên chế đạt tỉ lệ theo qui định, giản từ 52 biên chế xuống còn 36 biên chế và 6 hợp đồng lao động.


Lấy phiếu tín nhiệm cán bộ CĐ chủ chốt LĐLĐ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2018 -2023

Thực hiện Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công văn số 1132-CV/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về sắp xếp lại CĐ ngành địa phương, CĐ giáo dục cấp huyện, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ Khánh Hòa xây dựng các đề án, rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, gắn việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã giải thể 8 CĐ giáo dục cấp huyện và CĐ Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Việc tinh giản giúp giảm đầu mối CĐ trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Song song với việc thực hiện công tác quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016 - 2021, LĐLĐ tỉnh tiếp tục xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong hệ thống CĐ tỉnh. Hằng năm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp.

Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quy định số 112-QĐ/TU, ngày 04/02/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của LĐLĐ tỉnh, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án sắp xếp bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh từ 7 ban chuyên đề còn 4 ban với mô hình gồm: Văn phòng, Ban Tuyên giáo - Nữ công, Ban Tổ chức - Kiểm tra và Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động.

Chú trọng chất lượng, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-BCH của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới, Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Trong đó tập trung vào các khâu đột phá, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý biên chế, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,Tổng LĐLĐ Việt Nam đúng nguyên tắc, quy định, ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch và đi vào nề nếp; hoàn thiện các khâu quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh vị trí việc làm của cán bộ CĐ theo ngạch công chức tương ứng gắn với tinh giản biên chế. Đồng thời, chú trọng công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với việc bố trí sử dụng công chức theo vị trí việc làm. Đặc biệt, các cấp CĐ cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, các cấp CĐ cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trong tổ chức công đoàn.

Nguyễn Nam Hải - Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10310617
Online
Hiện có: 41   Khách