Thứ Bảy, 15/06/2024 17:47

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  15/11/2023 16:07     

Chuẩn bị mọi điều kiện để Đại hội XIII CĐVN thành công tốt đẹp

Lấy ý kiến hoàn thiện các Dự thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tiếp thu các ý kiến góp ý của các Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN tại hội nghị lần thứ 14; ý kiến của một số Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên BCH và nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, bộ phận soạn thảo đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa XII), nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Do đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để bộ phận soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện, trình xin ý kiến Ban Chấp hành tại hội nghị lần thứ 16…

Các nội dung được lấy ý kiến tại Hội nghị gồm: Tờ trình dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động với Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban Bầu cử tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình về Quy chế làm việc của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tờ trình về việc sửa đổi thể lệ bầu cử, mẫu phiếu bầu cử tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20.2.2020; công tác cán bộ...

Tờ trình Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương trình bày nêu rõ một số nội dung đã được tiếp thu vào Dự thảo. Trong đó, có đề nghị đề nghị bổ sung về nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành quy chế hoạt động của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đề nghị đánh giá rõ hơn vai trò của các Ủy viên BCH ở từng lĩnh vực, đơn vị.

Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn

Tờ trình về Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức CĐ đối với Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIII CĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu trình bày đã nêu rõ Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo Văn phòng và các ban liên quan phối hợp với công đoàn các tỉnh, ngành tập hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và CĐ qua Đại hội CĐ cấp tỉnh đối với Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIII CĐVN. Một trong những nội dung kiến nghị là Đảng và Nhà nước đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức CĐ trong bối cảnh mới.

Đối với Báo cáo kết quả Đại hội CĐ các cấp do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân trình bày cho biết, một số nơi có sự đổi mới và đã bổ sung một số hoạt động vào quá trình tổ chức đại hội.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng trực tiếp ban hành các văn bản về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để CĐ các cấp tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Về nội dung này, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang có ý kiến: Về tổng thể, việc tổ chức đại hội CĐ các cấp đã đạt được kết quả, đảm bảo nguyên tắc tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và định hướng chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

https://laodong.vn/cong-doan/chuan-bi-moi-dieu-kien-de-dai-hoi-xiii-cdvn-thanh-cong-tot-dep-1266801.ldo

LINH NGUYÊN (BÁO LAO ĐỘNG)

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10145107
Online
Hiện có: 90   Khách